TEVBE NAMAZI

Bir müslüman günah işleyince hemen pişman olup bun­dan tevbe etmesi gerekir, işlediği günahtan tevbe etmek için güzelce abdest alıp iki rek'at namaz kılması menduptur.
Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Herhangi bir kul bir günah işlediği zaman güzelce abdest alır sonra iki rek'at na­maz kılar ve Allâh'tan bağışlanmasını dilerse günahı ba­ğışlanır. "
İnsan, yaratılışı icabı zaman z...aman günah iş-leyebilmektedir. Böyle durumlarda; yaptıklarından pişmanlık duyarak derhal günah işlemekten vazgeçmeli, samimi bir şe­kilde tevbe ederek günahlarının bağışlanmasını Allâh'tan di­lemelidir. Günahtan kurtulmanın çaresi tevbe ve istiğfardır. Sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Günahlarından samimi olarak tevbe eden kimse hiç günah işlememiş gi-bidir.'(9)
Tevbe ve istiğfar her zaman yapılabilir. Ancak seher vak­tinde çokça istiğfar etmek (günahların bağışlanmasını is­temek) müstehaptır. Yüce Allâh, Kur'an-ı Kerim'de seher va­kitlerinde istiğfar edenleri övmüştür.
Tevbe ve istiğfar duâlarının başı ve en faziletlisi Pey­gamber Efendimizin bildirdiği "Seyyidü'l-lstiğfar"dûasıdır.
"Seyyidü'l-İstiğfar" şudur:
Okunuşu:
"Allâhümme ente rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike mesteta'tü eûzü bike min şerri mâ sane'tü ebûu leke bini'metike aleyye ve ebûu bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yeğfirü'z-zünûbe illâ ente."
Anlamı:
"Allâhım! Sen Rabbimsin, senden başka Tanrı yoktur; be­ni sen yarattın, ben senin kulunum, gücüm yettiği kadar ezel­de sana verdiğim ahd ve vaad üzere sabitim. Allâhım iş­lediğim kusurların kötülüğünden sana sığınırım. Bana ver­diğin nimetleri itiraf ediyorum. Günahımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla, çünkü günahları yalnız sen bağışlarsın."
Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
"Her kim sevab ve faziletine inanarak bu duâyı gündüz okur da o gün akşam olmadan önce ölürse o kimse cennet ehlindendir. (Cennete girecek olanlardandır.) Her kim sevap ve faziletine inanarak bu duâyı gece okur da sabah olmadan önce ölürse o kimse de cennet ehlindendir.'^

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !