Resulüllahın Yaptığı Ve Tavsiye Ettiği Dualar

1008- Enes'den (Radıyalîahu Anh) ya...pılan rivayetde demiştir ki, Peygam-ber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çoğunlukla duası şu idi:

"Allâhümme âtına fiddünyâ haseneten ve fi'1-âhireti haseneten ve kmâ azâbe'n-nâr"
"Allah'ım! Dünyada bi/e iyilik ver Âhirette de bize iyilik ver ve bizi ateş azabından koru"[5]
Müslim Peygamberin şöyle dediğini rivayetine ilâve etmiştir: Enes kısa bir duâ etmek istediği zaman, bu duâ ile duâ ederdi"

1009- İbni Mes'ud'dan (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde Peygam-ber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:
Allah'ım! Senden hidâyet, takva, iffet ve ğınâ (nefis zenginliği) İsterim”[6]

1010- Sahâbeolan Tarık İbni Eşyem El-Eşça'i'den (Radıyallahu AnhJ yapılan rivayetde demiştir ki, Bir insan İslâmı kabul ettiği zaman Pey-gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona namazı öğretir ve sonra şu keli-melerle duâ etmesini ona emrederdi:
"Allâhümmeğfir Lî Verhamnî vehdinî ve Âfinî verzuknî"
"Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidâyet ver, bana âf iyel ver ve beni rıziklandır)" Târık'dan Müslim'in diğer bir rivayeti şöy-ledir: "Bir adamın Peygambere gelip de şu şekilde konuştuğunu işitmiş-tir: Bir adam Peygambere gelip dedi ki, ya Resûlellah! Rabbimden iste-yeceğim zaman nasıl söyleyeyim? Peygamber, (sav) şöyle söyle dedi:
"Allâhümmeğfir lî verhamnî, ve âfinî verzuknî"
"Allahım, beni bağışla Bana merhamet et Bana afiyet ver Beni rı-zıklandır) Bu sözler senin dünya ve âhiret işlerini toparlar"[7]

1011- Abdullah İbni Amr İbni'l-As'dan (Radıyallahu Anhüma) yapı-
lan rivayetde demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle bu-yurmuştur:
"AHâhümme yâ musarnfe'î-kuîûbi sarif kuîûbenâ ala tâatike"
"Ey kalbleri çevirip idare eden Allah'ım! Kalblerimizi Sana itaat etmeye çevir”[8]

1012- Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre Pey-gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:
"Belâ sıkıntısından, isyana düşmekten, kötü akıbetten ve düşmanların sevinmesinden Allah'a sığının"[9] Süfyan'dan bir rivayette o şöyle demistir: Hadisde üç madde vardır Ben bir tane ilâve ettim; hangisini ilâve ettiğimi bilmiyorum Bir rivayette de Süfyan demiştir: Bu maddelere bir tane ilave ettiğimde şübheliyim

1013- Enes'den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Resû-lüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
"Allâhümmeinnîeûzü bikemine'1-aczi ve'I-keseli ve'I-cünbi ve'î-heremi ve'l-buhli Ve eûzü bike min azâbi'l-kabri ve eûzü bike min fitneti'I-mahyâ ve'l-memâti"
"Allah'ını! Ben acizlikten, tenbellikten, korkaklıktan, kocalmadan, cim-rilikten Sana sığınırım Yine kabir azabından Sana sığınırım Hayat ve ölüm fitnesinden de Sana sığınırım" Bir rivayet şöyle: Borç yükünden ve azgın insanların üstün gelmesinden sana sığınırım”[10]
______________________
[5] Buhârî Müslim Ebû Dâvud
[6] Müslim Tirmizî
[7] Müslim
[8] Müslim
[9] Buharı, Müslim, Nesâî
[10] Buharı Müslim Ebû Dâvud Tirmizî Nesâî

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !