Esmai'l Erbain

Bismillahirrahmanirrahiym

1 - Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey’in ve varisehu ve razikahu ve rahımeh
2 - Ya ilahel alihetir refiy’ı celalüh
3 - Ya ALLAHül mahmudü fi külli fialih
4 - Ya rahmane külli şey’in ve rahımeh
5 - Ya hayyü hıyne la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaih
6 - Ya kayyumu fe la yefutü şey’ün min ılmih
7 - Ya vahıdül bakıy evvelü külli şey’in ve ahıruh
8 - Ya daimü bi la fenain ve la zevale li mülkihi ve bekaih
9 - Ya samedü min ğayri şibhin fe la şey’e ke mislih
10 - Ya barru fe la şey’e küfvün yüdanihi ve imkane li vasfih
11 - Ya kebiru entellahüllezi la tehtedil ukulü li vasfih azametih
12 - Ya barien nüfusi bi la misalin hala min ğayrih
13 - Ya zakiyüt tahiru min külli afetin li kudsih
14 - Ya kafiyel müvessiı lima haleka min ataya fadlih
15 - Ya nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yühalıthü fialeh
16 - Ya hannanü entellezi vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılma
17 - Ya mennanü zül ıhsani kad amme küllel halaikı menneh
18 - Ya deyyanel ıbadi küllün yekumü hadıan li rehbetihi ve rağbetih
19 - Ya halika men fis semavati vel erdı küllün ileyhi meadüh
20 - Ya rahıyme külli sarıyhın ve mekrubin ve ğıyasehu ve meazeh
21 - Ya tammü fe la tesıfül elsünü külle künhi celalihi ve mülkihi ve ızzih
22 - Ya mübdial bedayiı lem yebğa fi inşaiha avnen min halkıh
23 - Ya allamel ğuyubi fe la yefutü şey’ün min hıfzıh
24 - Ya haliymü zel enati fe la yüadilühu şey’ün min halkıh
25 - Ya müiydü ma efnahü iza berazel halaiku li da’vetihi min mehafetih
26 - Ya hamiydül fe’alü zel menni ala cemiy’ı halkıhi bi lafzıh
27 - Ya azizül meniy’ul ğalibu ala cemiy’ı emrihi fe la şey’e yüadilüh
28 - Ya kahiru zel batşiş şedid* Entellezi la yütakuntikamüh
29 - Ya karibul müteali fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh
30 - Ya müzille külli cebbarin anidin bi kahri azizi sültanih
31 - Ya nura külli şey’in ve hüdahü entellezi felekaz zulümati nuruh
32 - Ya aliyüş şamihu fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh
33 - Ya kuddusüt tahiru min külli suin fe la şey’e yüazühu min cemiy’ı halkıhi bi lafzıh
34 - Ya mübdiel beraya ve muıydiha ba’de fenaiha bi kudratih
35 - Ya celilül mütekebbiru ala külli şey’in vel adlü emruhu ves sıdku va’düh
36 - Ya mahmudü fe la teblüğul evhamü külle künhi senaihi ve mecdih
37 - Ya keriymel afvi zel adli entellezi melee külle şey’in adleh
38 - Ya azıymü zes senail fahıri vel ızzi vel mecdi vel kibriyai fe la yezillü ızzüh
39 - Ya kariybül mücibül müdani dune külli şey’in kurbeh
40 - Ya acibes sanayiı fe la tentıkul elsünü bi külli alaihi ve senaihi ya ğıyasi ınde külli kurbetin ve mücibi ınde külli da’vetin ve meazi ınde külli şiddetin ve ya racai hıyne tenkatıu hıyleti  

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !